יום שלישי, 27 במאי 2014

הגראי"ל שטיינמן: בלתי אפשרי לחכות לביאת המשיח • האזינו

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א בהתבטאות נדירה בנושא ביאת המשיח: בשיחה עם הגרמ"צ ברגמן בחול המועד פסח תשע"ד, שנערכה בעת שהאחרון עלה להקביל את פניו ברגל, והקלטה ממנה הגיעה לידי חדשות אברכים, נשמע מרן הגראי"ל אומר כי לא שייך לקיים את חובת הציפייה לביאת המשיח המוזכרת בי"ג עיקרי האמונה של הרמב"ם, ו"אף אחד לא מקיים זאת".

הגרמ"צ ברגמן בביקורו בבית הגראי"ל שטיינמן בפסח האחרון
בתשובה להערת הגרמ"צ כי כיצד ניתן לומר שזוהי מצוה שאיננה אפשרית לקיום, בעת שהרמב"ם אומר שמי שלא מצפה לביאת המשיח הריהו כופר בתורה ובנבואת משה, ענה מרן שליט"א כי בגמרא מובא מאן דאמר לפיו "אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה". בשלב זה מקשה הגרמ"צ: "אתה פוסק כמו האמורא ולא כמו הרמב"ם?", והגראי"ל משיב: "זה מספיק שנקיים את המצוות שאפשר כן לקיים, הלוואי שאת זה נקיים".

וכך זה נשמע, בדקה 2:36 בהקלטה המצורפת למטה: (הקטעים באידיש בתרגום חופשי על דעת המתרגם. ברקע נשמע גם משה יהודה שניידר ממקורבי הגראי"ל).

הגרמ"צ: ברמב"ם כתוב שצריך לחכות לביאת המשיח, חוץ ממה שצריך להאמין להאמין בו ולהיות 'מאמין בביאתו' צריך גם להיות 'מחכה לביאתו'.

שניידר (מסביר): הרמב"ם הרי כותב שצריך לחכות למשיח, לא רק להאמין אלא לחכות.

הגראי"ל: קיינער איז דאס נישט מקיים? [אף אחד לא מקיים את זה!]

הגרמ"צ (מתפלא): הרמב"ם כותב שמי שלא מחכה הוא כופר בתורה ובנבואת משה, ומביא ראיה...

הגראי"ל (נכנס בדבריו): קיינער איז דאס נישט מקיים ! (אף אחד לא מקיים את זה!)

הגרמ"צ: אבל הרמב"ם אומר שאם לא, הריהו כופר בתורה ובנבואת משה!

שניידר (מתפלא):
הרי ה'אחכה לו' הריהו מהעיקרים !

הגראי"ל: אף אחד אינו מקיים את זה! גזירה שאין הציבור יכולין לעמוד בה! גם כאן זה כך, מי מקיים את זה? מי? מי? אומרים שהחפץ חיים היה מקיים את זה, כך אומרים... אולי כן? איני יודע? כך אומרים, אולי כן? אבל גם הוא עדיין אחד בעולם, אחד בעולם. והאם התורה ניתנה רק לאדם אחד?

הגרמ"צ: אבל הרמב"ם מביא ראיה מהפרשה של בלעם שכתוב "אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב", איפה כתוב שם שצריך לחכות? הוא מביא ראיה שמשיח יבוא, אבל איפה כתוב ראיה שצריך לחכות לביאתו? בנביאים כן כתוב, אבל בתורה איפה זה כתוב?

40 שניות דממה

הגראי"ל חוזר לדון בשמעתתא דחציו עבד וחציו בן חורין: ירושלמי .... (המשך לא ברור).

הגראי"ל שוב: חציו עבד וחציו בן חורין...

הגרמ"צ: רציתי לשאול את הראש ישיבה, יש רש"י בהושע, ברש"י כתוב על הפסוק "אפגשם כדב שכול כנמר על דרך אשור" [בפסוק (הושע י"ג ז') כתוב – "ואהי להם כמו שחל כנמר על דרך אשור"], אומר רש"י: "כל אשור שבמקרא דגש וזה רפוי שאינו שם מקום אלא אארוב ואשקוד כמו "אשורנו ולא קרוב". - "אשורנו" הפשט הוא כמו שהאורב יושב ומחכה כל הזמן שמישהו יעבור. כך כותב רש"י בהושע. אולי לזה נתכוון הרמב"ם.

הגראי"ל: לא מדברים על דברים כאלו, לא מדברים על דברים שאף אחד לא מקיים, ממי מדברים?? מדברים על מלאכים?! לא מדברים ממלאכים..

הגרמ"צ (זועק): אבל זה מהי"ג עיקרים??!!!! י"ג עיקרים!!!!!! בימים מקדם אני חושב שיותר חיכו מהיום.

שניידר (מסביר לגראי"ל): בזמנים קדומים חיכו למשיח יותר מהיום.

הגראי"ל: אמת, בגלל שהם היו שבורים ולכן הם חשבו.. (המשך לא ברור)

שניידר:  הרמב"ם הרי אומר "עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא" בי"ג עיקרים, הוא לא מתכוון שזה חיוב הי"ג עיקרים לחכות?!

הגרמ"צ: מהרב מבריסק יש וורט שלם על זה, הרב אומר שאע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו. זה לא שאלה ותשובה אלא אומרים את העיקר שאחכה לו.

הגרמ"צ(ממשיך): הרי נחלשים כל העיקרים?! באם את זה אין  מקיימים הלא זה נורא! כל העיקרים נחלשים! זה נורא! אם זה לא נורא הכל נהיה חלש, אני אומר שכל העיקרים נחלשים אם אף אחד אינו מקיים את זה.

הגראי"ל: הגמרא אומרת שמאן דאמר אחד אוחז שאין משיח שכבר אכלוהו

הגרמ"צ מסייע בציטוט דברי הגמ': " אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקי'"

שניידר: חילק ובילק הראש ישיבה מתכוון?

(הסבר: בגמר' סנהדרין צ"ח ע"ב איתא: "אמר רב גידל אמר רב עתידין ישראל דאכלי שני משיח אמר רב יוסף פשיטא ואלא מאן אכיל להו חילק ובילק אכלי להו לאפוקי מדרבי הילל דאמר אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה")

הגרמ"צ: אבל הרמב"ם הרי פוסק אחרת??

שניידר מסביר את הגראי"ל (שומעים גם את הגראי"ל ברקע):
הר"י שואל: האם אותו אמורא הוא אפיקורס רחמנא ליצלן?

(הסבר:  בגמרא בסנהדרין צ"ט ע"ט  איתא: "ר' הילל אומר אין להם משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה אמר רב יוסף שרא ליה מריה לרבי הלל וכו' וברש"י מסביר בד"ה: שרא לי מריה: ימחול לו הקב"ה  שאמר דברים אשר לא כן עכ"ל, )

הגרמ"צ: אז מה? אז אתה פוסק כמו האמורא ולא כמו הרמב"ם?

הגראי"ל: "זה מספיק שנקיים את המצוות שאפשר כן לקיים, (צוחק) הלוואי שאת זה נקיים".


8 תגובות:


 1. The following is the Satmer Rebbes opinion why Advocating Herzl’s plan to establish a Jewish government without Messiach, is in violation with 2 of the 13 principles of the Jewish religion
  A) . Hashem punishes, B) Waiting for Meshiach,
  1)
  It is important to remember that Jewish Sovereignty over Eretz Yisroel is CONDITIONAL!!!!
  2) It so happened that in the covenant of Hashem with our father Abraham, it was agreed that THE punishment for violating the Jewish faith, would be Exile/Gules,
  6) The ReShab Writes a warning for our days :
  "That even if the Hertzel plan would achieve their
  goal, we must not listen to them in this matter "to make our redemption with our own power".
  7) Soany one who is ONLY in the OPINION that Meshiachs JOB may be achieved without him, is JUST Not waiting for him and is an Apikoires, and The punishment for contemplating the Herzel plan is pre warned,
  Please be open minded by joining the Satmers in prayers, that Hashem should not punish us again, because of
  those who are actively Non-Waiters
  The following MUSHEL will illustratethe above , If you see a group of people waiting at a bus stop, it is assumed that these people are waiting for a bus to arrive and to take them to a certain
  destination,
  A taxi drives by, and yells out : you people are waiting for noting no bus will arrive and the shelter will collapse on your head, hop in to my taxi,

  First group of non waiters

  A few people pass by and say we have been waiting at another stop , and the bus broke down in front of our nose so we started to walk , join us

  Second group of non waiters

  Another group of people come by and say: come help to push the broken bus

  Third group of non waiter

  A cyclist drives by, his Device blaring: we want the bus now we don't want to wait

  Fourth group of non waiters

  A horse and buggy passes by and yells out, I am a professional mechanic, if the bus will ever be fixed you won’t we be able to afford the fare, hop
  unto my buggy,

  Fifth group of non waiters

  As the group of waiters dwindle ,one says to the fellow next to him , i know the bus manufacturer and his product, even i will be here by myself I will
  remain waiting ,
  the fellow replies , but explain me why did the bus manufacturer tell us to wait for a bus when he also manufactures planes trains, ships, tanks cars,
  bike, and scooters, and why such lousy shelters ,

  The first waiter replies, I don't understand the logic behind his plan , but HE said when the bus will arrive the plan will be self-understood

  WAITING is a stage of non active passive behavior.

  WAITING if decreed by a SUPER BEING, has to become a frame of mind , Like it or not , practical or not,

  Jews have to wait for Meshiach to create a Jewish state, creating a Jewish state without him one becomes a non- waiter , which the rambam calls
  an APIKOIRES

  Yidel Warter

  השבמחק
 2. באתם על המוגמר, התמלול נראה מדויק ביותר. יפה לכם שלא נכשלתם בהסבר כאחרים ..
  גם הכותרת פשוט מדויקת.

  השבמחק
 3. ודברי הרמב"ם הם לאחרי שהכריעו חכמים שלא כ­דבריו, שלכן האומר עתה כדעת ר' הלל הרי הוא כופר בכלל התורה (שו"ת חת"ס יו"ד סשנ"ו).


  לקוטי שיחות > כרך לד > 119

  ה. ע"פ כל הנ"ל יש לבאר הטעם שהרמב"ם מוסיף הראי' על מלך המשיח מהא ש"אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב. . ויספת. . ומעולם לא הי' דבר זה ולא צוה הקב"ה לתוהו":

  אין כוונת הרמב"ם (רק) להביא עוד הוכחה מתורה שבכתב (חמשה חומשי תורה) על מלך המשיח, אלא בא להוסיף ענין חדש בחומר הדבר של "מי שאינו מאמין בו", דנוסף לזה ש"כופר. . בתורה ובמשה רבינו" מפני ש"התורה העידה עליו" — הרי הוא גם "גורע" א' ממצות התורה, שהרי לדעתו פרט זה של מצות ערי מקלט לא יתקיים, וחל עליו מ"ש הרמב"ם (בהלכה שלאח"ז) "הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס".

  [ולכן כתב הרמב"ם ראי' זו בהלכה בפ"ע — כי בשתי הראיות הראשונות כוונתו להוכיח ד"מי שאינו מאמין בו. . כופר. . בתורה ובמשה רבינו שהרי התורה העידה עליו", ובראי' זו בא לרמז על חומר נוסף בענין זה, שהוא גורע ממצות התורה].

  אלא שלכאורה אם הוא "כופר. . ב­תורה ובמשה רבינו" מה מוסיף זה שהוא גורע ממצות התורה?

  אבל ע"פ הנת"ל יש לומר שיש נפק"מ לדינא — ובהקדים ביאור דינו של ה­אומר שאינו מאמין בגאולה העתידה לבוא מפני שסובר שאף שהובטחנו על הגאולה, חל בזה שינוי ונתבטלה הבטחה זו (מפני החטא וכיו"ב)42, שלכאורה אי אפשר לומר עליו ש"כופר. . בתורה וב­משה רבינו שהרי התורה העידה עליו" (שהכוונה בזה שכופר בדבר המפורש ב­תורה שבכתב, כנ"ל בתחילת השיחה) — שהרי אינו כופר בהבטחה הכתובה בתורה, אלא ס"ל שגם על הבטחה כזו שייך ענין החרטה (וצ"ע אם יש לו דין כופר בתורה שבע"פ);

  אבל כיון שהגאולה היא פרט וגדר במצות התורה, אשר "היא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים", שזה מכריח שאי אפשר להיות שינוי ח"ו בהבטחת הגאולה, הרי באמרו היפך מזה, יש עליו דין כופר בתורה (כי אף שמאמין שה­ציווי "ואם ירחיב גו' ויספת גו'" הוא מן השמים, הרי באמרו שיתבטל פרט זה דהמצוה — "כבר בטלה תורה זו" — הרי הוא "כופר בתורה"*42).

  ויש לומר עוד נפק"מ — באומר שאינו מאמין בגאולה העתידה לבוא מפני ש­מפרש המקראות של הבטחת התורה שלא כפשוטם (שאומר שהגאולה תהי' רק ברוחניות וכיו"ב), שלכאורה אי אפשר לומר עליו ש"כופר. . בתורה וב­משה רבינו", שהרי מודה דמה שכתוב בתורה הוא אמת, אלא שסובר שכוונת התורה אינה לפשטות הענין אלא שלא כפשוטו. וגם את"ל שזהו היפך הכלל43 ד"אין מקרא יוצא מידי פשוטו", צ"ע אם אפשר לומר שחל עליו שם "כופר בתו­רה ובמשה רבינו" משום שמפרש מק­ראות שלא כפשוטם.

  אבל מצד זה שהגאולה היא פרט וגדר במצות התורה, אז באמרו שה­גאולה לא תהי' כפשוטה הרי הוא מוציא "דברים של מצות מפשוטן" וחל עליו הדין ד"הרי זה ודאי בדאי ורשע ואפי­קורוס".


  42) וע"ד דעת ר' הלל שאין להם משיח ליש­ראל שכבר אכלוהו בימי חזקי' (כנ"ל הערה 5*), שסבר שגרם החטא, אף ש"התורה העידה עליו" ו"בדברי הנביאים. . כל הספרים מלאים בדבר זה". — וראה שו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' א'רנח) ועיקרים בתחילתו.

  ו* 5) ולהעיר מדעת ר' הלל (סנהדרין צט, א) "אין להם משיח לישראל", ובפרש"י (וראה גם חידושי הר"ן) שם "אלא הקב"ה ימלוך בעצמו ויגאלם לבדו" (ובראש אמנה לאברבנאל פי"ד פירש זה באו"א). ודברי הרמב"ם הם לאחרי שהכריעו חכמים שלא כ­דבריו, שלכן האומר עתה כדעת ר' הלל הרי הוא כופר בכלל התורה (שו"ת חת"ס יו"ד סשנ"ו). וראה לקמן הערה 42.

  השבמחק
 4. כדרכו, לא ענה על גוף הדברים טענו שמרן הגראי"ל שליט"א זילזל בא' מי"ג עיקרים שהרמב"ם כותב שמי שאינו מאמין בזה הרי הוא כופר ואפיקורס, והגראי"ל נחלק על הרמב"ם ואמר שזו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה.
  מתנגדיו שאלו:
  א. למה ביאת המשיח מוגדרת אצלו כ'גזירה'???
  ב. הרמב"ם לא חילק אם הציבור יכול לעמוד בה או לא, אלא שמי שאינו מאמין הוא כופר!! וא"כ איך ניתן לומר בזילזול שהנה אף אחד לא מקיים זאת.
  חבל שהרב שניידר שיהיה בריא, נכנס לכאלה נושאים ורק מסבך את העניינים יותר, לא ענה כלום וסך הכל מתלהם בקטנות.

  הדברים הוקלטו ובעלי השיחה אודם חיים... ואין החי מכחיש את החי... הרב שטינמן חזר ואמר וחזר והדגיש... אז מה אתה מנסה למרוח.. ?? נאמרו דברים שצרכים לזעזע כל אדם מאמין ! ובמיוחד מפי מי שנאמרו...

  "ליצני הדור סילפו הדברים"? אתם רצינים? אתם פשוט שקרנים, תשמעו את הקלטה !!! ותשמעו דברי כפירה, ועכשיו צריכים להודות האמת, שבגלל שכבר צריכים לפרש המילים של מרן זה כבר מסריח. אוי לו לדור שאלו נקראים גדוליו…למעשה הדברים תמוהין בין מה שאמרו בשמו ובין מה שרצו לתקן בכוונתו. כאן מונח כל היסוד של עם ישראל - אלו שאינם מאמינים בביאת המשיח (כמו הנ"ל, דהיינו זה כולל גם הוועד למען כבוד רבותינו) אין להם חלק לעולם הבא. למעשה הדברים תמוהין בין מה שאמרו בשמו ובין מה שתקנו בכוונתו.

  "וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו"
  this is bad news for klall yisroel it sounds like Shabsi Tzvi

  השבמחק
 5. נורא ואיום לראות כאלו דברים שאינם תואמים את רוח היהדות, התורה וההלכה, ממי שנחשב כמנהיג בעם ישראל!

  "עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"!
  "כי לישעותך קוינו כל היום"!

  "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים"

  השבמחק
  תשובות
  1. הינך שוטה מופלג ואיני רוצה להאריך

   מחק
 6. מצאתי לנכון להביא את דברי רבי יוסף אלבו בספר העיקרים חלק א' יעוין שם:"וכן ביאת המשיח, שהרמב"ם ז"ל מנאו אחד מעיקרי תורת משה, לפי דבריו יהיה הכופר בו גם כן מכלל הכופרים בעיקרי תורת משה היוצאים מכלל הדת, שאין להם חלק לעולם הבא. וכן מנאו הוא ז"ל בספר המדע בפרק ג' מהלכות תשובה בכלל הכופרים.

  וזה דבר מתמיה מאוד, שהרי מצינו בגמרת סנהדרין בפרק חלק רבי הלל, שהוא אחד מחכמי ישראל הנזכרים בגמרא, אומר שאין להם משיח לישראל - שכבר אכלוהו בימי חזקיה מלך יהודה. ולפי דברי הרמב"ם יהיה אותו חכם מכלל הכופרים וממי שאין להם חלק לעולם הבא.

  ויש לשאול: אם כן, למה הזכירו אותו בגמרא אחר שהיה יוצא מכלל ישראל ולא היה מאמין בעיקרי דתם? ואם תאמר שהביאו דבריו להשיב עליהם, אם כן לא היה להם להזכירו בשם רבי ולומר שמועה מפיו בשום מקום.

  ויש משיבים בזה ואומרים כי רבי הלל לא היה כופר בעיקר המשיח חלילה, אבל דעתו לומר שאין להם משיח לישראל מהכרח הפסוקים, כי כל הפרשיות שנאמרו בישעיה על המשיח כמו: (שם סי' י"א) "ויצא חטר מגזע ישי" ודומיהם לא נאמרו אלא על חזקיה מלך יהודה ונתקיימו כל הנבואות ההן בימיו, ומה שאמר הכתוב: "שרש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים ידרושו" - נאמר על מרודך בלאדן בן בלאדן, מלך בבל, (שם ל"ט ומלכים ב' י"ב) ששלח ספרים ומנחה אל חזקיה.

  ומה שנאמר: והייתה מנוחתו כבוד, נאמר עליו גם כן, כי מדרך הגיבור או המלך לצאת לקראת נשק ולהלחם באויביו ולהושיע את עמו ולסכן נפשו בעדם, וכשישב במנוחות שאננות למקצעות המשכן הוא גנאי גדול אליו עד שנבחר לו המוות משיסבול הגנות ההוא, שכן עשה שאול, שעם היותו יודע שימות במלחמה כמו שאמר לו שמואל מחר אתה ובניך עמי (שמואל כ"א) לא נמנע מלצאת למלחמה, כדי להינצל מן הגנות הזה.

  וחזקיה, היו מגנים אותו כל העולם על שנסגר בירושלים ולא היה יוצא למלחמה, אבל כשראו הנס הגדול שנעשה במיתת סנחריב וחייליו, נתגלה כי מה שלא היה יוצא למלחמה היה לו להיותו בוטח בשם שילחם מלחמותיו, ולזה הייתה המנוחה ההיא כבוד גדול אליו, שידעו כל העולם שהיה צדיק גמור ואהוב לפני השם, ולפיכך נתן לו משאלות לבו ונלחם בעדו. מה שאין כן בשאר המלכים שאין המנוחה כבוד להם; ובסיבת התפרסם הנס הגדול הזה, כל ישראל אשר נשבו לאשור או שברחו לכוש ומצרים ופתרוס ושאר הארצות - שבו לא"י, וזהו שנאמר: (ישעיה א ט"ז) והייתה מסלה לשאר עמו וגו' ועל זה הדרך הוא המשך כל הפרשה, וכן פירשה רבי משה הכהן ובן בלעם וזולתם מן הפשטנים.

  והיה נראה לפי זה לומר, כי דעת רבי הלל הוא שאין מן הכתובים שבאו בישעיה ובנביאים הכרח על ביאת המשיח. אלא שמצד הקבלה היה מאמין בביאת הגואל, ולזה לא היה יוצא מכלל ישראל ולא נמנה בכלל הפושעים.

  אבל אין זה במשמע, שהרי כשהשיבו עליו בגמרא אמרו: "שרא ליה מריה לרבי הלל", כלומר ימחול לו הקב"ה, מכלל שהחזיקו אותו בחוטא על סברתו, ולא היו מחזיקין אותו בחוטא על היותו מכחיש ראיות הפסוקים אם היה מאמין כן על פי הקבלה, כמו שיתבאר במאמר הד', פרק מ"ב.
  אלא שבלי ספק רבי הלל לא היה מאמין בביאת המשיח כלל, ואעפ"כ לא היה נמנה בכלל הכופרים, לפי שאין ביאת המשיח עיקר לתורת משה כמו שכתב הרמב"ם ז"ל, כי כבר יצויר מציאותה זולתו.

  ואמנם הוא עיקר פרטי לדת הנוצרים, שלא יצויר מציאותה זולתו. והיא אמונה ראוי לכל בעל דת יהודית להאמינה. ודי בזה.

  השבמחק
 7. כבר ידוע שנים רבות שהמכונה "מרן הגראי"ל שטיינמן נתפס למינות. אוי אוי אוי ואבוי לציבור שטועים בו שכאילו הוא גדול בישראל...

  השבמחק